خدمات پس از فروش

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان نهم، پلاک26، طبقه اول

جام سرویس
شـرکت جـام سـرویس بعنـوان نماینـده رسـمی خدمـات پـس از فـروش محصـولات هاردسـتون در ایـران، همـواره در کنـار مصـرف کننـدگان بـوده و هیچـگاه آنهـا را تنهـا نخواهـد گذاشـت
و بـا نگاهـی متفـاوت خدمـات ویـژه ای را ارائـه خواهـد نمـود.
جام سرویس بر این باور است که موفقیت سازمان هاردستون رابطه مستقیمی با کیفیت فعالیت مدیریت و پرسنل و همچنین نمایندگان خدمات در سراسر کشور دارد


مقایسه